Jakie są zadania notariusza?

Notariusz, czyli prawnik notariatu mianowany przez ministra sprawiedliwości to osoba niezwykle wykształcona w dziedzinie prawa, której zadaniem jest czuwać nad przebiegiem rozmaitych przedsięwzięć, poświadczając ich moc prawną. A jakie jeszcze zadania należą do kompetencji notariusza w Polsce? Czynnościami notarialnymi, z jakimi obecnie najczęściej spotykają się pracownicy kancelarii notarialnych jest sporządzanie aktów notarialnych oraz aktów poświadczenia dziedziczenia.

Ponadto do zadań notariusza bardzo często należy także sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisu, zgodności odpisu z okazanym dokumentem czy też pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Wśród kompetencji prawnika notariatu wyróżnić należy również sporządzanie protestów weksli i czeków oraz wypisów czy odpisów dokumentów.

Warto zauważyć, że notariusz jest także osobą, która ma moc prawną sporządzania projektów aktów czy oświadczeń, a jego działalność jest niezbędna również podczas spisywania protokołów walnych zgromadzeń różnego rodzaju spółek czy organizacji społecznych. Prawnik notariatu bardzo często zajmuje się także doręczaniem oświadczeń.

Niewątpliwie działalność pełniona przez notariusza w ramach czynności zawodowych jest bardzo potrzebna i ważna, bowiem gwarantuje zgodny z prawem przebieg rożnego rodzaju procesów urzędowych czy przedsięwzięć. W tej sytuacji nie dziwi więc nikogo fakt, że prawnika notariatu traktuje się jako osobę zaufania publicznego, a dokumenty przezeń poświadczane jako dokumenty urzędowe.