Odpowiedzialność dyscyplinarna notariuszy

Notariusz, czyli pracownik notariatu mianowany przez ministra sprawiedliwości, jest osobą, która ze względu na pełnioną funkcję zaufania publicznego zagrożona jest nie tylko odpowiedzialnością cywilną i karną, ale także dyscyplinarną. A czym jest odpowiedzialność dyscyplinarna i jakie są kary dyscyplinarne dla notariuszy? Odpowiedzialność dyscyplinarna ma charakter odpowiedzialności wewnątrz korporacji zawodowej i, co ważne, nie wyłącza innych rodzajów odpowiedzialności.

Notariusz odpowiada dyscyplinarnie za różnego rodzaju przewinienia zawodowe będące naruszeniami obowiązków notariuszy oraz za uchybienia powadze lub godności zawodu. Ponadto notariusz może odpowiadać dyscyplinarnie za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności.

A jakie kary dyscyplinarne wymierzane są notariuszom? Przede wszystkim są upomnienia i nagany, z których to pierwsze traktowane jest jako najłagodniejszy wymiar kary w przypadku przewinień dyscyplinarnych. Jednakże zgodnie z prawem o notariacie karami dyscyplinarnymi mogą być także sankcje pieniężne oraz pozbawienie prawa do prowadzenia kancelarii.

Nie ulega wątpliwości, że ze względu na powagę i cel zawodu wykonywanego przez notariuszy, powinni być oni osobami niezwykle prawymi i przestrzegającymi wszystkich norm. Trudno więc nie zgodzić się z faktem, że wymierzenie jakiejkolwiek kary osobie zaufania publicznego wiąże się z utratą przez nią społecznego poważania.